پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران

بازدید جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم تهران و جناب آقای دکتر انصاری دبیر محترم انجمن لوازم خانگی ایران و هیات همراه از غرفه شرکت لوازم خانگی عالی نسب در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران - تهران