بخاری نفتی آلرا

بخاری نفتی آلرا

شروع تولید 1345

بخاری نفتی آلرا