اجاق خوراک پزی نفتی آلرا

اجاق خوراک پزی نفتی آلرا

شروع تولید 1329

اجاق خوراک پزی نفتی آلرا