همایش سالانه معرفی یکصد برند برتر و ارزش آفرین- 22 اسفند ماه 1395