پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395

پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395

کسب نشان زرین استقامت ملی در تولید لوازم و تجهیزات آشپزخانه، نشان ملی برترین کیفیت، اصالت و دوام لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه در ایران، لوح سپاس اجلاس استفامت ملی در تولید و خدمات و دریافت گواهی تایید کیفیت، طراحی و مصرف بهینه انرژی از ICS Group

پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395
پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایران- 3 اسفند ماه 1395